خدمات شبکه و زیرساخت

بطور خلاصه می توان اهداف برنامه ريزی سيستم تعمير و نگهداری را حفظ تداوم و بهره برداری از تجهيزات و جلوگيری از توقف پيش بينی نشده و انتخاب زمان مناسب برای تعمير و نگهداری دانست. با توجه به مراتب بالا دلايل اهميت سيستم تعمير و نگهداری عبارتند از :
الف) سرویس به موقع تجهيزات عمر آنها را افزايش میدهد.
ب) سرویس به موقع هزينه را کاهش می دهد.
ت) برقراری سيستم سرویس و نگهداری شرايط لازم برای کنترل هزينه ها را فراهم کرده و ابزار لازم را برای انجام صرفه جوئيها لازم در اختيار مديران
می گذارد .
ج) استفاده حداکثر از منابع موجود در سيستم و انجام صرفه جوئيها لازم در منابع از امتيازات داشتن يک سيستم تعمير و نگهداری است.
چ) برقراری سيستم تعمير و نگهداری درجه خودکار بودن را در سيستم افزايش میدهد که نهايتاً به تضمين بهره برداری از سيستم منجر می گردد .
ح) برنامه ريزی تعمير و نگهداری متضمن موجودی کافی و به موقع قطعات يدکی در انبار می باشد.

 

 

UA-108258999-1

پشتیبانی