اعضای شرکت


مدیر عامل گروه رایانه group pc


مدیر داخلی گروه رایانه group pc

مهندس محمد احمدی


مدیر بخش امنیت گروپ پی سی


مدیر عامل گروه رایانه group pc


مدیر داخلی گروه رایانه group pc

مهندس رضا کریمی


مدیر بخش سخت افزار گروپ پی سی

مهندس محمد احمدی


مدیر بخش امنیت گروپ پی سی

مهندس نادر طالبی


مدیر بخش نرم افزار


مدیر بخش شبکه گروپ پی سیمدیر بخش شبکه گروپ پی سی

مهندس محمد احمدی


مدیر بخش امنیت گروپ پی سی


مدیر عامل گروه رایانه group pc


مدیر داخلی گروه رایانه group pc

UA-108258999-1

پشتیبانی